imageSONY A100  SONY α ( alpha ) / KonicaMinola鏡頭規格表

鏡頭名稱
型號
焦距
(35mm等效)
鏡頭構成
視角
(35mm等效)
視角
(APS規格)
光圈葉片數
Planar T* 85mm F1.4 ZA SAL85F14Z 127.5mm 7組8片 29゚ 19゚ 9片(圓形光圈)
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA SAL135F18Z 202.5mm 8組11片 18゚ 12゚ 9片(圓形光圈)
Vario-Sonnar T*
DT 16-80mm F3.5-F4.5 ZA
SAL1680Z 24mm-120mm 10組14片 - 83゚-20゚ 7片(圓形光圈)
35mm F1.4 G SAL35F14G 52.5mm 8組10片 63゚ 44゚ 9片(圓形光圈)
70-200mm F2.8 G SAL70200G 105mm-300mm 16組19片 34゚-12゚30' 23゚-8゚ 9片(圓形光圈)
300mm F2.8 G SAL300F28G 450mm 12組13片
(含一片濾鏡)
8゚10' 5゚20' 9片(圓形光圈)
24-105mm F3.5-4.5 SAL24105 36mm-157.5mm 11組12片 84゚-23゚ 61゚-15゚ 7片(圓形光圈)
75-300mm F4.5-5.6 SAL75300 112.5mm-450mm 10組13片 32゚-8゚10' 21゚-5゚20' 7片(圓形光圈)
16mm F2.8 Fisheye SAL16F28 24mm 8組11片
(含一片濾鏡)
180゚ 110゚ 7片
20mm F2.8 SAL20F28 30mm 9組10片 94゚ 70゚ 7片(圓形光圈)
28mm F2.8 SAL28F28 42mm 5組5片 75゚ 54゚ 7片
50mm F1.4 SAL50F14 75mm 6組7片 47゚ 32゚ 7片(圓形光圈)
135mm F2.8 [T4.5] STF SAL135F28 202.5mm 6組8片
(含1組2片APD濾鏡) 
18゚ 12゚ 9片(自動光圈)
10片(手動光圈)
500mm F8 Reflex SAL500F80 750mm 5組7片
(含一片濾鏡)
5゚ 3゚10' -
50mm F2.8 Macro SAL50M28 75mm 6組7片 47゚ 32゚ 7片(圓形光圈)
100mm F2.8 Macro SAL100M28 150mm 8組8片 24゚ 16゚ 9片(圓形光圈)
1.4x Teleconverter SAL14TC - 4組5片 - - -
2x Teleconverter SAL20TC - 5組6片 - - -
DT 11-18mm F4.5-5.6 SAL1118 16.5mm-27mm 12組15片 - 104゚-76゚ 7片(圓形光圈)
DT 18-70mm F3.5-5.6 SAL1870 27mm-105mm 9組11片 - 76゚-23゚ 7片(圓形光圈)
DT 18-200mm F3.5-6.3 SAL18200 27mm-300mm 13組15片 - 76゚-8゚ 7片(圓形光圈)

 

鏡頭名稱
最小光圈
最小焦距
最大放大倍數
濾鏡直徑
外部尺寸
重量
增倍鏡相容性
1.4x 2.0x
Planar T* 85mm F1.4 ZA 22 0.85m 0.13倍 72mm 81.5mm×72.5mm 560g × ×
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA 22 0.72m 0.25倍 77mm 88.5mm×115mm 1050g × ×
Vario-Sonnar T*
DT 16-80mm F3.5-F4.5 ZA
22-29 0.35m 0.24倍 62mm 72mm×83mm 440g × ×
35mm F1.4 G 22 0.3m 0.2倍 55mm 69mmx76mm 510g × ×
70-200mm F2.8 G 32 1.2m 0.21倍 77mm 87mmx196.5mm 1340g
(不含三角架)
300mm F2.8 G 32 2m 0.18倍 42mm
(專用)
122mmx242.5mm 2310g
(不含三角架)
24-105mm F3.5-4.5 22-27 0.5m 0.18倍 62mm 71mmx69mm 395g × ×
75-300mm F4.5-5.6 32-38 1.5m 0.25倍 55mm 71mmx122mm 460g × ×
16mm F2.8 Fisheye 22 0.2m 0.15倍 4種
(內置)
75mmx66.5mm 400g × ×
20mm F2.8 22 0.25m 0.13倍 72mm 78mmx53.5mm 285g × ×
28mm F2.8 22 0.3m 0.13倍 49mm 65.5x42.5mm 185g × ×
50mm F1.4 22 0.45m 0.15倍 55mm 65.5mmx43mm 220g × ×
135mm F2.8 [T4.5] STF 31(T32) 0.87m 0.25倍 72mm 80mmx99mm 730g ○(僅適用於手動對焦) ○(僅適用於手動對焦)
500mm F8 Reflex 8(固定) 4m 0.13倍 42mm
(專用)
89mmx118mm 665g × ×
50mm F2.8 Macro 32 0.2m 1倍 55mm 71.5mmx60mm 295g × ×
100mm F2.8 Macro 32 0.35m 1倍 55mm 75mmx98.5mm 505g × ×
1.4x Teleconverter - - - - 64mmx20mm 170g × ×
2x Teleconverter - - - - 64mmx43.5mm 200g × ×
DT 11-18mm F4.5-5.6 22-29 0.25m 0.125倍 77mm 83mmx80.5mm 360g × ×
DT 18-70mm F3.5-5.6 22-36 0.38m 0.25倍 55mm 66mmx77mm 235g × ×
DT 18-200mm F3.5-6.3 22-40 0.45m 0.27倍 62mm 73mmx85.5mm 405g × ×

SONY與KONICAMINOLTA單眼相機鏡頭相容表 按這裡

 發布時間:2006年11月1日

相關文章

網站資料搜尋

  •    

pagetop